The shop is closed.

http://shop.motionwatersports.euDe almindelige Salgs- og leveringsbetingelser.

§ 1. Køb af vareparti

Sælger er, såfremt det drejer sig om et parti af vare berettiget til at levere 10 % mere eller mindre end det aftalte kvantum. Køber kan ikke påberåbe sig mindre afvigelser fra angivne prøver.

§ 2. Emballage

Ved salg inklusive emballage tages denne ikke retur. Ved salg eksklusiv emballage faktureres denne særskilt og det fakturerede beløb vil blive godtgjort hvis emballagen returneres franko i uskadt stand inden 60 dage fra fakturadato.

§ 3. Pris og omkostningsforbehold

Såfremt der efter handelens indgåelse indføres nye eller højere afgifter debiteres disse køber.

Kursændringer vil blive krediteret / debiteret køber, dog kun såfremt der på forsiden af
nærværende faktura / bekræftelse er angivet, hvilken møntsort der er relevant for handelen.

§ 4. Force majeure
”En part er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt det kan godtgøres, at dette skyldes en hindring udenfor hans kontrol, og at han på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning.

Endvidere er sælger ikke erstatningsansvarlig, hvis hans manglende opfyldelse af aftalen
skyldes en force majeure begivenhed, som medfører, at han er fritaget for erstatning overfor sælger.

§ 5. Betaling

Betaling: 8 dage netto fra fakturadato.

Betaling skal ske senest pr. den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Ved betaling efter forfald betales morarenter med 1.5 % pr. påbegyndt måned. Ved
nye kunder skal første ordre betales forud.

§ 6. Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse.

Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter der er fremstillet af køber eller på produkter , hvori disse indgår.

I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser for personskade.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning sælger må blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs, i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte.

§ 7. Mangler

Reklamation over mangler ved leverede varer skal – for at være rettidig – ske skriftligt uden ugrundet ophold og senest 2 dage efter varens modtagelse.

Køber returnerer kun mangelbehæftede varer, hvis det sker efter sælgers udtrykkelige ordre.

Hvis køber returnerer mangelbehæftede varer uden det sker efter sælgers udtrykkelige ordre, betaler køber selv fragt- omkostningerne herved.

Sælger krediterer køber den faktiske købesum for mangels- behæftede varer.

Køber har ikke her ud over krav på erstatning for direkte eller indirekte tab, såsom driftstab eller tabt arbejdsfortjeneste.

§ 8. Tvistigheder

Enhver tvist mellem parterne , som ikke måtte blive løst ved forhandling, skal udelukkende afgøres efter dansk ret, og sag skal anlægges ved civilretten i Sønderborg i 1. instans som eneste rette værneting.

Apparel
Outlet
Motion Water Sports Europe ApS • Thorsvej 6 • 6330 Padborg • E-mail: ordereu@liquidforce.com • Tlf.: 8887 1780 • CVR: DK38365622